YY语音2.0去广告方法,将下面的文字复制后直接覆盖yy-2.0layoutmain下的"main.xml"里面的内容即可.大家自己看着去吧..很简单.现在内个更新的是2.1.8的.以前的版本了.每次打开都提示升级.这个不知道会不会存在那样的问题.我也是今天才更新的.

<?xml version="1.0" ?>
<vbox>
<group height = "20">
<obj id="22010" name="button close" left="-54" width="43" height="18" />
<obj id="22011" name="button max" left="-79" width="25" height="18" />
<obj id="22019" name="button max restore" left="-79" width="25" height="18" hidden="1"/>
<obj id="22012" name="button min" left="-104" width="25" height="18" />
<obj id = "22024" name = "titlebar" left = "5" top="5" right = "-100" height = "16" />
</group>
<obj id="104" name="myinfopanel" height="65" />
<hbox height="27">
<obj id="113" flex="1" />
<obj id="108" width="1" height="26"/>
<obj id="114" flex="1" />
<obj id="109" width="1" height="26"/>
<obj id="118" flex="1" />
</hbox>
<vbox name="tab" flex="1" >
<group name="quick join" height="45">
<obj id="46110" mane="quick join bk" left="11" top="11" right="-11" height="22" />
<obj id="105" name="channel id edit" left="21" top="18" right="-35" height="13"/>
<obj id="103" name="quick join button" left="-34" top="12" width="23" height="20" />
</group>
<obj id="145" name="session list" left="1" right="-1"/>
<obj id="146" name="catalog list" left="1" right="-1" hidden="1" />
<obj id="147" name="friend list" left="1" right="-1" hidden="1" />
</vbox>
<obj id="130" name="recallchannel separater" height="2" hidden="1" />
<obj id="4101" name="recallchannel" height="30" hidden="1" />
<obj id="135" name="recallchannel spacer" height="10" hidden="1" />
<group name="banner window" align="center" height="1" hidden="1">
<obj id="131" name="banner" width="0" height="0"/>
</group>
<hbox height="33" top="5">
<obj id="129" name="menu" left="5" width="60" height="26" />
<obj id="133" name="spliter1" left="1" top="2" width="2" height="26"/>
<obj id="126" name="createchanel" ?width="28" height="26" />
<obj id="128" name="setup" ?width="28" height="26" />
<obj id="148" name="histroyMessage" width="28" height="26"/>
<obj id="132" name="spliter2" top="2" left="1" width="2" height="26" />
<obj id="149" name="button gamehall" width="28" height="26" />
<obj id="127" name="find" width="60" height="26" />
</hbox>
</vbox>
<?xml version="1.0" ?><vbox> <group height = "20"> <obj id="22010" name="button close" left="-54" width="43" height="18" /> <obj id="22011" name="button max" left="-79" width="25" height="18" /> <obj id="22019" name="button max restore" left="-79" width="25" height="18" hidden="1"/> <obj id="22012" name="button min" left="-104" width="25" height="18" /> <obj id = "22024" name = "titlebar" left = "5" top="5" right = "-100" height = "16" /> </group> <obj id="104" name="myinfopanel" height="65" /> <hbox height="27"> <obj id="113" flex="1" /> <obj id="108" width="1" height="26"/> <obj id="114" flex="1" /> <obj id="109" width="1" height="26"/> <obj id="118" flex="1" /> </hbox> <vbox name="tab" flex="1" > <group name="quick join" height="45"> <obj id="46110" mane="quick join bk" left="11" top="11" right="-11" height="22" /> <obj id="105" name="channel id edit" left="21" top="18" right="-35" height="13"/> <obj id="103" name="quick join button" left="-34" top="12" width="23" height="20" /> </group> <obj id="145" name="session list" left="1" right="-1"/> <obj id="146" name="catalog list" left="1" right="-1" hidden="1" /> <obj id="147" name="friend list" left="1" right="-1" hidden="1" /> </vbox> <obj id="130" name="recallchannel separater" height="2" hidden="1" /> <obj id="4101" name="recallchannel" height="30" hidden="1" /> <obj id="135" name="recallchannel spacer" height="10" hidden="1" /> <group name="banner window" align="center" height="1" hidden="1"> <obj id="131" name="banner" width="0" height="0"/> </group> <hbox height="33" top="5"> <obj id="129" name="menu" left="5" width="60" height="26" /> <obj id="133" name="spliter1" left="1" top="2" width="2" height="26"/> <obj id="126" name="createchanel" ?width="28" height="26" /> <obj id="128" name="setup" ?width="28" height="26" /> <obj id="148" name="histroyMessage" width="28" height="26"/> <obj id="132" name="spliter2" top="2" left="1" width="2" height="26" /> <obj id="149" name="button gamehall" width="28" height="26" /> <obj id="127" name="find" width="60" height="26" /> </hbox></vbox>